Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota


Wspólnie realizujemy projekty o charakterze społecznym, wspierające procesy rehabilitacji i reintegracji zawodowej

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/04/2024/UPSKILLING

W dniu 19/04/2024 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na BAZIE KONKURENCYJNOŚCI dotyczące zrealizowania usługi szkoleniowej, coachingu oraz mentoringu w ramach projektu „Upskilling Chełmszczyzny - Nowe Ścieżki Rozwoju” nr FELU.10.06-IZ.00-0159/23, współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Oś priorytetowa 10 Lepsza edukacja, Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/03/2024/PREP

W dniu 30/03/2024 zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na BAZIE KONKURENCYJNOŚCI dotyczące zrealizowania usługi szkoleniowej, coachingu oraz mentoringu w ramach projektu „PREP - Program Rozwoju Edukacji Pozaszkolnej” nr FELU.10.03-IZ.00-0065/23, współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Oś priorytetowa 10 Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytet X Lepsza edukacja.

AGREGATOR MIEDZYPOKOLENIOWY - międzypokoleniowe centrum edukacyjne w Lublinie

Platforma edukacyjna

W ramach projektu zostało uruchomione narzędzie zawierające 
 15 bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przewidzianym w projekcie

Szanowni Państwo, 

Przypominamy, że wszystkim uczestnikom projektów 11.1 RPO WL 2014-2022 przysługuje wsparcie mentoringowe i psychologiczne.

Prosimy o kontakt bezpośrednio z mentorami / psychologami lub zgłoszenie zapotrzebowania poprzez wysyłanie wiadomości na adres email: fras.wspolnota@gmail.com


Nowy projekt - POTENCJAŁ PLUS 1.5 POWR.01.05.01-00-0141/20,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020:

 

Szanowni Państwo, na podstawie zapisów umów o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, Beneficjenci realizujący projekty w ramach w CT  9 zobowiązani są do współpracy w zakresie przedsięwzięć podejmowanych na danym obszarze (gmina/ powiat), w tym m.in. do wymiany informacji w zakresie udzielanego lub planowanego wsparcia dla uczestników projektów.

 

W związku z tym, poniżej przedstawiamy informacje odnośnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota projektu POTENCJAŁ PLUS 1.5 POWR.01.05.01-00-0141/20,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 350 (200K/150M) osób z niepełnosprawnościami (osoby z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w procesie zatrudnienia oraz wsparcia w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy do V.2023.


Formy wsparcia w ramach projektu 

1. Projekt oferuje kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia.

2. Obligatoryjne usługi wsparcia poprawy sytuacji na rynku pracy:

a. Diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie IPD

b. Indywidualne poradnictwo psychologiczne: Specjalistyczny program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne w zależności od indywidulanych potrzeb

c. Wybrana forma wsparcia wynikająca z IPD zgodna z regulaminem konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu i przekazywania danych kontaktowych potencjalnym osobom zainteresowanym. Chętnie udzielimy niezbędnych informacji fras.wspolnota@gmail.com lub 508 153 484. Zachęcamy również do wchodzenia na stronę internetową projektu: https://www.fundacjawspolnota.pl/projekt-15-potencjal-plus


Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota jest zobowiązana się do współpracy z beneficjentami projektów realizowanych w celu tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom kończącym udział w tych projektach, o ile kwalifikują się do Projektu.